REGLAMENTO

XXXI TRIATLÓ DE VINARÒS
CAMPIONAT AUTONOMIC DISTANCIA OLIMPICA

DISTÀNCIES
1500m (1v) + 40Km (2v) + 10Km (1v)

REGLAMENT PROVA
1. El nombre màxim de participants estarà limitat a un total de 300 triatletes masculins i femení.
2. La responsabilitat del control tècnic de la prova serà càrrec de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana.
3. L’organitzador de la proba és el Club Triatló Vinaròs.
4. En el segment ciclista no està permès anar a roda.
5. Només estan permeses les bicicletes de carretera amb manillars de corba tradicional, correctament taponats, i sense cap tipus d’acoblament, les bicicletes de contrarellotge (“cabra”) estan prohibides.
6. Els i les participants deuran portar els dorsals facilitats per l’organització sense cap tipus de manipulació dels mateixos. És obligatori l’ús del casc rígid durant el contacte amb la bicicleta.
7. Esta totalment prohibida qualsevol ajuda de persones externes a la organització.
8. L’Organització no es fa responsable de la pèrdua, robatori, deteriorament o qualsevol altra incidència dels objectes que porten els esportistes i deixen a la zona de transició o guarda-roba.
9. L’entrada a l’àrea de transició es farà mitjançant codi QR. Si no està disponible, s’haurà de presentar el DNI o llicència federativa amb foto. No serà possible l’acreditació d’identitat per una altra persona.
10. Els participants es comprometen a respectar les normes de la competició, a complir amb la normativa de la Federació Espanyola de Triatló i a conèixer el circuit.
11. L’organitzador adverteix als participants dels riscos derivats de la seva participació, que es comprometen a seguir la proposta de mesures de seguretat informades per l’organitzador, tal com s’indica en l’apartat específic de la normativa d’aquesta competició.
12. Tot participant, pel fet de participar, accepta el reglament i les normes de la federació espanyola de triatló.

El participant haurà de revisar els recorreguts, almenys en l’entorn proper a la zona de transició, tenint en compte les pròpies mesures de seguretat a prendre en la competició (velocitat recomanada, mesures especials de precaució per a pendents o zones de corba, etc.).

L’organitzador ha de preveure què és necessari per indicar les zones on els participants requereixen aquestes mesures de seguretat, ja sigui en el briefing previ (si n’hi ha), o bé publicant-lo en el tauler oficial de la prova.

Revisar el pla preventiu covid-19 al final del document

GRUPS D’EDAT

Grups d’edat tant masculí com femení.

-18 a 19 anys
-20 a 24 anys
-25 a 29 anys
-30 a 34 anys
-35 a 39 anys
-40 a 44 anys
-45 a 49 anys
-50 a 54 anys
-55 a 59 anys
-60 i més

LLOC DE CELEBRACIÓ

1. Sortida i meta al passeig Fora Forat.
2. Transició al passeig Fora Forat.
3. Avituallament a la cursa a peu i a la meta.
4. La zona de recollida de dorsals i entrega de premis serà a la carpa del Atlàntic, junt passeig Fora Forat.
5. NO hi haurà servei de guarda-roba.

INSCRIPCIONS A LA PROVA I CHIPS

1. El preu de les inscripcions serà el següent:

A partir del dia 24 de maig a les 12:00, 50€ nomes federats a la Comunitat Valenciana.
A partir del dia 11 de juny a les 12:00 50€ federats Comunitat Valenciana y altres comunitats. No federats 62€
A partir del dia 28 de juny a les 12:00 i fins al 6 de juliol, 60€ triatletes federats i 72€ NO federats.

2. Queda totalment prohibida la inscripció el dia de la prova.
3. Data límit de devolució d inscripció 11 de juny. Si per la situació d’emergència es suspengués la prova, es tornarien totes les inscripcions independentment del plaç abans esmentat.
4. El llistat d’inscrits es pot consultar a www.triatlocv.org.
5. El xip es recollirà el mateix dia de la prova. Tot participant que no dispose de xip groc en propietat haurà de pagar 2€ en concepte de lloguer. Es pot adquirir un xip en propietat al preu de 20€.

TROFEUS

Trofeu als 3 primers classificats de les competicions autonòmiques de cada grup d’edat, absoluts, masculins i femenins.

Premis en metàl·lic als guanyadors absoluts del campionat autonòmic.

primera posició 300€
segona posició 200€
tercera posició 100€

HORARIS

Dissabte 10 de juliol
17:00 a 19:00 Recollida dorsals

Diumenge 11 de juliol
7:00 Recollida dorsals
7:00 Apertura àrea transició, control sanitari i de material ( es recomana anar amb temps per evitar aglomeracions)
8:30 Inici XXXI Triatló de Vinaròs
12:00 Entrega de trofeus.

RECLAMACIONS
S’entén per reclamació l’acció exercitada davant el Jutge per una persona o entitat participant en una competició, o que es dispose a participar, en relació amb els següents aspectes:
1. Enfront de la llista d’eixida: abans de la Reunió Tècnica o, de no existir aquesta, fins a una hora abans de la primera eixida de la jornada. Tals reclamacions hauran de ser resoltes amb anterioritat a l’inici de la competició.
2. Enfront dels recorreguts: hauran de presentar-se a tot tardar 24 hores abans de l’inici de la competició.
3. Enfront de la competició: (i) En les competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: un esportista que presente una reclamació contra un altre esportista haurà de realitzar-la en els cinc (5) minuts després de la seua entrada en meta. Si el procés de reclamació s’inicia en aqueix període l’esportista té quinze (15) minuts addicionals per a entregar la reclamació al Jutge Arbitre des que s’haja iniciat el procés de reclamació. (*ii) En les competicions de Grups d’Edat: la persona que presente una reclamació contra un altre esportista haurà de fer-ho en els quinze (15) minuts següents a l’entrada en meta de l’últim participant. Anunciada la reclamació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir al reclamant, si així ho sol·licita, un període de trenta (30) minuts addicionals per a la seua presentació definitiva.
4. Enfront de l’equipament. (i) En les competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: la persona que presente una reclamació contra un altre esportista haurà de fer-ho en els cinc (5) minuts següents a la seua entrada en meta. Anunciada la reclamació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir al reclamant, si així ho sol·licita, un període de quinze (15) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu. (*ii) En les competicions de Grups d’Edat: la persona que presente una reclamació contra un altre esportista haurà de fer-ho en els quinze (15) minuts següents a l’entrada en meta de l’últim participant. Anunciada la reclamació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir al reclamant, si així ho sol·licita, un període de trenta (30) minuts addicionals per al seu lliurament.
5. Enfront dels resultats: es poden presentar reclamacions als resultats per a corregir errors que no vagen en contra de les decisions preses pel Jutge Àrbitre o el Jurat de Competició i en els 30 dies següents a la finalització de la competició.
Les reclamacions seran formulades per escrit i entregades o remeses al Jutge Àrbitre. Una reclamació no es considerarà presentada fins que el Jutge Àrbitre no l’haja rebuda. Les reclamacions relatives als apartats a.1, a.2, a.3 i a.4 hauran d’adjuntar addicionalment el justificant de l’abonament de la taxa mínima de 20 €. Aquesta quantitat serà reintegrada al reclamant en el cas d’estimar-se íntegrament la seua reclamació.
Qui/és present/n una reclamació deurà/n exposar els fets de manera succinta en l’escrit presentat i aportar el següent: REGLAMENT DE COMPETICIONS | *EDICION 2020 Pàgina 53 de 110
1. Fets o situació reclamada.
2. Fonaments o arguments esgrimits.
3. Proves aportades.
4. Mesures cautelars sol·licitades.
5. Petició o reclamació expressa formulada.
El Jutge Àrbitre podrà acordar mitjançant resolució la inadmissió d’una reclamació en aquells casos en els quals s’hagueren plantejat qüestions diferents a les expressament previstes en l’epígraf a) de l’apartat 2 del present article o quan s’hagueren presentat fora del termini previst en l’epígraf a) de l’apartat 2 del present article. La resolució d’inadmissió d’una reclamació podrà ser recorreguda davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de 2 dies hàbils des de la seua notificació a la persona o entitat reclamant.
El Jutge Àrbitre, amb caràcter previ a emetre la seua resolució, podrà ordenar la pràctica de quantes diligències entenga precises. Aquestes diligències ordenades pel Jutge Àrbitre podran servir tant per a sol·licitar o obtindre informació complementària en relació amb l’objecte de litigi o controvèrsia, com per a conferir tràmit d’audiència a quantes persones o entitats pogueren resultar directament afectades per la reclamació plantejada. Igualment, el Jutge Àrbitre es pronunciarà de manera expressa sobre les mesures cautelars sol·licitades pel reclamant.
Les reclamacions presentades seran resoltes pel Jutge Àrbitre mitjançant resolució escrita motivada. La resolució serà notificada als reclamants i publicada a través d’un mecanisme que garantisca el seu coneixement per la resta de les persones o entitats participants en la competició esportiva.
Les resolucions sobre les reclamacions presentades hauran de ser dictades pel Jutge Arbitre:
(i) abans de l’inici de la competició en el cas de les reclamacions previstes en els apartats a.1 i a.2 del present article;
(*ii) en el termini de tres hores des de la presentació de les reclamacions en la resta dels apartats del present article.
El termini màxim per a resoldre la reclamació podrà excepcionalment ser ampliat de forma motivada pel Jutge Àrbitre. La falta de resolució de la reclamació en el termini màxim previst sense que s’haja procedit pel Jutge Àrbitre a la seua ampliació comportarà la desestimació per silenci, operant el silenci negatiu. En cas de desestimació de la reclamació per silenci negatiu, la persona o entitat reclamant podrà interposar l’apel·lació corresponent davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI dins dels dos següents dies hàbils a comptar des del venciment del termini per a resoldre pel Jutge Arbitre.
Analitzada la reclamació plantejada i practicades les diligències que s’hagueren acordat, es dictarà la resolució corresponent desestimant o estimant la reclamació totalment o parcialment. Aquesta resolució podrà ser apel·lada pel reclamant davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de dos dies hàbils des de la seua notificació a la persona o entitat reclamant.
Les resolucions de les reclamacions seran publicades a través d’un mecanisme que garantisca el seu coneixement per la resta de les persones o entitats participants en la competició esportiva. Aquestes persones o entitats participants, llevat que s’haguera desestimat íntegrament la reclamació plantejada, podran interposar apel·lació enfront de la resolució dictada davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de dos dies hàbils des de la seua publicació.

APEL·LACIONS
S’entén per apel·lació l’acció exercitada per una persona o entitat participant enfront de les decisions i resolucions del Jutge Àrbitre. L’apel·lació podrà plantejar-se tant enfront de les sancions imposades o aplicades com enfront de les decisions del Jutge Àrbitre en el curs de la competició. Correspon al Jurat de Competició la REGLAMENT DE COMPETICIONS | *EDICION 2020 Pàgina 54 de 110 resolució de les apel·lacions presentades enfront de les decisions i resolucions del Jutge Àrbitre. La resolució dictada pel Jurat de Competició es podrà recórrer davant el Comité Jurisdiccional de Competició i Disciplina de la *FETRI en el termini de dos dies hàbils des de la seua publicació.
El procediment d’apel·lació es regirà per les següents regles o protocol:
1. Apel·lacions en contra de la decisió presa pel Jutge Arbitre entre la Reunió Tècnica, o en defecte d’això el temps límit establit per al control de signatures, i l’inici de la competició:
(i) Competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: la persona que formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre haurà de presentar-la en els cinc (5) minuts següents al de la seua publicació o comunicació per aquesta autoritat esportiva. Anunciada l’apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a l’apel·lant, si així ho sol·licita, un període de quinze (15) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu.
(*ii) Competicions de Grups d’Edat: la persona que formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Àrbitre haurà de presentar-la en els quinze (15) minuts següents al de la seua publicació o comunicació per aquesta autoritat esportiva. Anunciada l’apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a l’apel·lant, si així ho sol·licita, un període de trenta (30) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu.
2. Apel·lacions en contra de la decisió presa pel Jutge Arbitre durant la competició i fins a l’entrada en meta del participant implicat: (i) Competicions Elit, *Sub23, Júnior, Cadet i Paratriatló: la persona que formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre haurà de presentar-la en els cinc (5) minuts següents al de la seua entrada en meta. Anunciada l’apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a l’apel·lant, si així ho sol·licita, un període de quinze (15) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu. (*ii) Competicions de Grups d’Edat: la persona que formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre haurà de presentar-la en els quinze (15) minuts següents des que l’últim esportista finalitze la competició. Anunciada l’apel·lació en el termini indicat, el Jutge Àrbitre haurà de concedir a l’apel·lant, si així ho sol·licita, un període de trenta (30) minuts addicionals per al seu lliurament definitiu.
3. Apel·lacions en contra de la decisió presa pel Jutge Arbitre després que el participant implicat haja finalitzat la competició: la persona que formule una apel·lació contra la decisió del Jutge Arbitre haurà de presentar-la en el termini màxim d’una (1) hora després de la publicació dels resultats definitius en el panell o tauló. Al costat dels resultats serà publicat el document que continga la relació de sancions aplicades. La publicació dels resultats definitius expressarà l’hora exacta de la seua publicació a l’efecte de computar el termini indicat en aquest apartat per a la presentació d’apel·lacions. És responsabilitat de cada participant verificar els resultats definitius publicats, entenent-se en tot cas efectuada la comunicació d’eventuals sancions amb la publicació d’aquestes en el panell o tauló.
4. Mentre no s’hauria produït la publicació dels resultats definitius o no s’hauria produït la resolució de les reclamacions o apel·lacions presentades pels participants, les decisions del Jutge Àrbitre de la competició resultaran executives llevat que siguen adoptades mesures cautelars pel Jurat de Competició. REGLAMENT DE COMPETICIONS | *EDICION 2020 Pàgina 55 de 110 5. En tots els altres aspectes diferents als terminis anteriorment indicats per a la presentació de les apel·lacions resultarà d’aplicació l’assenyalat en l’article 12 apartat 2 (epígrafs b, c, d, e, f, g, h, i).

PLA PREVENTIU COVID-19

Des de l’organització volem mantenir una sèrie de mesures per evitar possibles contagis de la COVID-19. A continuació detallem les modificacions per àrees. El que no està contemplat en aquest document, serà com habitualment basant-nos en el reglament de la Federació Espanyola de Triatló.

1. Àrea de transició.
– Obligatori accedir amb mascareta posada.
– Mantenir la distancia d 1,5m entre altres persones.
– S’ elimina la moqueta per tal d’evitar reservoris de la infecció.

2. Guarda-roba.
– S’elimina el servei de guarda-roba. Cada participant podrà deixar el seu material amb número de dorsal posat a la banda del seu buit en la transició. No estarà permès que sobresurti res d’aquesta.

3. Dorsals
– Els dorsals nomes podran ser recollits per el participant.

4. Cambra de cridades.
– Tot participant deurà portar mascareta posada de manera obligatòria. Just abans de la sortida s’habilitarà una zona per tirar-la.

5. Sortides
– Sortides format contrarellotge.

6. Avituallament
– L’avituallament de la cursa a peu no s’entregarà en ma, hi haurà taules habilitades i cada triatleta agafarà el que necessite.

7. Àrea de recuperació.
– Al arribar a la meta serà obligatori posar-se la mascareta.
– S’elimina el servei de massatges i dutxes.